Welkom op de site van de Stichting UHB

[Stichting Uitgave Historische Bescheiden]

 

De Stichting Uitgave Historische Bescheiden is opgericht op 18 mei 2017.

Een afschrift van de oprichtingsakte vindt u hier [Dit is een PDF document. Om PDF documenten te kunnen lezen dient u te beschikken over Acrobat Reader (of een ander programma dat PDF kan lezen). Acrobat Reader kan gratis gedownload worden op de site van Adobe: https://get.adobe.com/nl/reader/]. Voor rekeningnummer en RSIN nummer zie beneden.

 

De Historische Bescheiden:

De Stichting Uitgave Historische Bescheiden, kortweg Stichting UHB, is voortgekomen uit de actie tot heruitgave van de Divisiekroniek. De Divisiekroniek is weliswaar uitgegeven op de site van de DBNL, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en op de site van de KB; een volledige uitgave laat nog steeds op zich wachten. Prof. dr. J.W.J. Burgers heeft bijvoorbeeld aangedrongen op het maken van een goede index. Dat geldt niet alleen de Divisiekroniek, maar ook de Excellente Kroniek van Brabant van 1530, voor de bijzonder boeiende Middelnederlandse uitgave van Ludovico Varthema's Ridderlycke Reyse. Voor het materiaal tot dusver uitgegeven zie de genoemde websites; betreffende het werk aan de Divisiekroniek: klik hier.

Voor de voortzetting van het werk aan deze kronieken en verhalen, voor de archivering van deze en andere bescheiden, daarvoor is deze stichting opgericht: voor een nadere onderbouwing zie het Beleidsplan Stichting UHB.

 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de volledige tekst van de Divisiekroniek hier al ter beschikking te stellen, en ook van de Excellente Kroniek van Brabant van 1530; weliswaar nog niet volledig geannoteerd, maar wel zodanig afgerond dat het presenteerbaar was. Alleen dat te bewerken is al dusdanig tijdrovend dat dat na maanden werken nog niet mogelijk was.

 

Niet alleen lag het in de bedoeling deze twee kronieken te presenteren, waarbij bedacht moet worden dat nog andere ook zo goed als afgerond zijn, ook was het de bedoeling een enigszins nader bewerkte uitgave van Ludovico Varthema's Ridderlycke Reyse te presenteren, met een voorwoord hoe het nu toch komt dat dit werk zo afwijkt van het origineel, en van andere vertalingen. Wel kan Willem Schellingers Volmaecte en toegeruste schip hier worden gedownload [zie beneden]; ofschoon ook deze uitgave bepaald niet klaar is: wanneer men de gedichten presenteert met de daarbij horende historische achtergrondinformatie wordt het werk nog veel interessanter, en natuurlijk ook toegankelijker.

 

Wat is hierbij dan het probleem? De financiŽn. De DBNL was en is een fantastische organisatie. Voor de Nederlandse Letteren is het werk dat is verricht van onschatbare waarde. Een zeer grote hoeveelheid teksten wordt op laagdrempelige wijze voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Dat was zo voor het samengaan met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, en dat is zo gebleven nadat het onderdeel werd van de Koninklijke Bibliotheek. Ook de Koninklijke Bibliotheek beijvert zich zeer in het digitaliseren van haar materiaal, dat niet anders dan te prijzen is.

 

Punt is: men heeft eigenlijk niet de beschikking over voldoende geld. De vergoedingen die de typisten worden verstrekt zijn eigenlijk vrijwilligersbijdragen; zo werden zij voor het samengaan met de Koninklijke Bibliotheek altijd gezien. Men kan van dit geld niet rondkomen, zeker niet wanneer men iets verder onderzoek wil doen naar de ingetypte teksten. En dat is vaak nodig. Daardoor kunnen de teksten beter worden afgeschreven. Bovendien roepen bepaalde teksten er om om beter te worden uitgegeven, zodat men de teksten beter kan begrijpen en waarderen, waardoor ze bruikbaarder worden voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Mede daarvoor is de Stichting UHB opgericht: geld vrij te krijgen voor typewerk, voor onderzoek, om te komen tot verantwoorde uitgaven.

 

 

B SamuŽl-Koningen/Kronieken

Zeer oude en belangrijke "kronieken" zijn de Bijbelboeken SamuŽl, Koningen en Kronieken. Een synopse van deze teksten is in voorbereiding.

Steun dit werk.

 

 

C Archivering

Een ander speerpunt van de stichting is het minder kwetsbaar maken van archieven, door te zorgen dat er goede back-ups worden gemaakt van reeds gedigitaliseerde en van de nog te maken bestanden, en het verder digitaliseren van de archieven.

Men kan zoveel digitaliseren als men wil, wanneer men alles op ťťn punt bewaart, heeft het nog geen nut.

 

Het voorkomen dat belangrijk onderzoeksmateriaal dat door studenten in de vorm van scripties wordt afgeleverd, teloor gaat, door deze werken Ťn te archiveren, Ťn, zo men daar toestemming toe geeft, digitaal toegankelijk te maken.

Het voorkomen dat belangrijk onderzoeksmateriaal van onderzoekers teloor gaat [door sterfgevallen, bijvoorbeeld]. Voorbeelden van teloorgang zijn helaas bekend.

Bent u al dan niet professioneel onderzoeker, dichter, schrijver of tekenaar? Heeft u wel eens nagedacht wat er met uw werk gebeuren zou wanneer u onverhoopt zou komen te overlijden? Of met uw bibliotheek?

Deponeert u hier uw bestanden, hetzij geheim te houden, hetzij te publiceren na bijvoorbeeld overlijden: dat bepaalt u zelf.

 

Het is voorts van het grootste belang dat deze zaken, maar ook boeken, bewaard kunnen worden: want daartoe zijn ook middelen voor nodig. Investeer in deze belangrijke functie van de stichting.

 

Wat is bereikt?

Eťn bescheiden privťbibliotheek is in ieder geval gered; een oude ansichtkaartenverzameling ůůk.

Dankbaar is de stichting voor de toestemming die zij heeft gekregen van de erven van wijlen de heer Willem Wolfswinkel om zijn liederenbundel te mogen publiceren: http://www.coblisse.nl/www.gebed-en-geloof.nl/Willem%20Wolfswinkel%20d.doc.

Gedigitaliseerd zijn:

- zonder betaling:

De Divisiekroniek van 1517. https://www.dbnl.org/tekst/aure001cron02_01/aure001cron02_01_0001.php

Zie ook http://resources.huygens.knaw.nl/divisiekroniek

- met betaling:

De Brabantse Kroniek van 1530. https://www.dbnl.org/tekst/_ald001vanb01_01/colofon.php

 

En daarnaast:

 

Willem Meerman, Comoedia Vetus: Of, anders ghenoemt Het bootsmans praetgen (Antwerpen: Druckery vande Almanacken, 1612).

https://www.dbnl.org/tekst/meer040como01_01/

 

D.V. Coornhert, 'Wagen-spraeck van Coornherts Kerck-berispen, ende hart spreken tusschen Wolfaert Schoonpraet ende Lieven Ernst', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel II (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1630), pp. 576r-582v. https://www.dbnl.org/tekst/coor001wage02_01/

D.V. Coornhert, 'Nadencken op 't sevende capitel totten Romeynen', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel II (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1630), pp. 583r-586v. https://dbnl.org/tekst/coor001nade02_01/coor001nade02_01_0001.php

D.V. Coornhert, 'Van den aflaet Iesu Christi, ghesproken tot grootmakinghe van de eere Godes ende Christi: Ende tot voorderinge van der menschen saligheyt.', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel III (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1631), pp. 287r-293v. https://www.dbnl.org/tekst/coor001afla02_01/

D.V. Coornhert, 'Naemscherm', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel III (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1631), pp. 294r-295v. https://www.dbnl.org/tekst/coor001afla02_01/coor001afla02_01_0017.php

D.V. Coornhert, 'Van den bejaerden doope', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel III (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1631), pp. 302r-303v. https://www.dbnl.org/tekst/coor001beja02_01/coor001beja02_01_0001.php

D.V. Coornhert, 'Suyveringe opten titule ende voorreden vander predicanten boeck, genaemt Teghen-bericht', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel III, (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1631), 324r-326v. https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=coor001suyv02

D.V. Coornhert, 'Corte berispinge. Van de Leere Calvini vande voorsienigheyt', in D.V. Coornhert, Wercken. Deel III. (Amsterdam: Jacob Aertsz. Colom, 1631), 362v-366r. https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=coor001cort02

D.V. Coornhert, 'Een lieffelijcke tsamenspreeckinge, van de droefheydt, gehouden tusschen Johannes Basius, ende D.V. Coornhert.' in D.V. Coornhert, Wercken. Deel III, 379r-384v. https://dbnl.org/tekst/coor001lief02_01/coor001lief02_01_0001.php

D.V. Coornhert, 'Proeve vande Heydelbergsche Catechismo, omme te verstaen, of die voort-gekomen is uyt de Godtlijcke Schrift, dan uyt het menschelijcke vernuft', in D.V. Coornhert, Wercken, deel III, pp. 465r-478v. https://dbnl.org/tekst/coor001proe02_01/colofon.php

 

Veelderhande Schrifturelijcke leysenen ende gheestelijcke liedekens alle menschen tot devotie verweckende. (Antwerpen: Martinus Verhulst, z.j. [1587]) https://www.dbnl.org/tekst/_vee005veel01_01/

 

Willem Schellinger, 't Volmaeckte ende toe-geruste Schip (Amsterdam: Jasper en Casparus Lootsman, 1678)

Inleiding.

Hoofdwerk.

 

Cornelis Stribťe, Chaos ofte verwerden clomp, inhoudende verscheyde vermakelijcke lietjes, tot lust, ende vermaeck, van de vrolijcke jeugt. (tweede verbeterde druk, Dordrecht: Jan Canijn, 1643 [eerste druk?]). https://www.dbnl.org/tekst/stri015chao01_01/

 

Den Bloem-Hof van de Nederlantsche ieught beplant. met uijtgelesene eligiŽn, sonnetten, epithalamiŽn en gesangen, etcetera, poŽtisch en morael (Amsterdam: Dirck Pietersz., 1608).

https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_blo001bloe01

 

Een Hantboecxken, inhoudende den heelen Psalter des Heiligen Propheete Dauid. Eensamelijck den Catechismus, met noch veel schoon Hymnen, oft Lofsanghen, ende Gheestelijcke Liedekens, in twee deelen by een geuuecht, ende al tsamen in een fijn wel gheschickte ordinantie Liedekens wijse gestelt (Frankfurt: Hans de Braeker, 1565).

https://www.dbnl.org/tekst/_han008hant01_01/

 

Christianus Vermeulen, SW, 't Ronde jaer, of den schat der geestelijcke lofsangen. Ghemaeckt op elcken sonnendagh van 't geheele ront-loopende Jaer. (Antwerpen: de weduwe van Jan Knobbaert, 1644).https://www.dbnl.org/tekst/verm047rond01_01/colofon.php

 

Barnardus Busschoff, Nieuwe lof-sangen en geestelijcke liedekens: Gemaeckt, ende ten dienste der aendachtige leesers en sangers (17de verbeterde druk: Amsterdam: Weduwe van Theunis Jacobs. Loots-man, z.j. [Ī 1695]) https://www.dbnl.org/tekst/buss006nieu01_01/buss006nieu01_01_0001.php

 

Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke liedekens, ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, nu onlancx ter eeren Godts, ende tot stichtinghe des eenvuldighen Sanghers by malcanderen vergadert ende uytghegheven (Amsterdam: Cornelis Claesz., 1591). https://www.dbnl.org/tekst/_som002somm01_01/colofon.php

 

Salomonem Theodotum, ed. [pseudoniem van Aegidius Haeffacker] Het paradys der gheestelycke en kerckelycke lof-zangen, op de principaelste feest-dagen des gheheelen jaers (4de verbeterde en vermeerderde druk,Antwerpen: Hendrick Aertsens, 1638)DBNL alleen 1ste [in scans] en 7de druk: https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=haef004para03

 

[Johannes Stichter] Oude en nieuwe geestelyke liedekens, op de heylige dagen van het geheele jaer (Amsterdam: Gerardus van Bloemen, 1724). https://dbnl.org/tekst/stic011oude04_01/

 

Christianus de Placker. Euangelische Leeuwerck, ofte historie-liedekens op de EuangeliŽn der Sondagen; EuangeliŽn van elcken dagh in de Vasten; Passie ons Heeren, naer de vier Euangelisten; Euangelische levens der Heiligen; ende Euangelische Deughden (tweede druk, Antwerpen: Herman Aeltsz., 1682.

https://www.dbnl.org/tekst/plac001evan02_01/colofon.php

 

Franciscus Ridderus, Dagelyckse, maandelijcke en jaerlijckse huys oeffeninge vermeerdert met huys gesangen [Dagelyckse huys-catechisatie] (Amsterdam: Wed. Gysbert de Groot, 1700) https://www.dbnl.org/tekst/ridd012dage02_01/colofon.php

 

Het nieuwe Nassouse trompetje, blasende veelderhande victory-gesangen, bevochten door de Princen van Orangien; als mede de voornaemste veld- en zee-slagen die in haer tijden voor-gevallen zijn. (Amsterdam: Michiel de Groot, 1675). https://www.dbnl.org/tekst/_nie176nieu01_01/colofon.php

 

J. Vriends, Verliefde, of klagende minnaer. (Amsterdam: Wed.van Gijsbert de Groot, 1698). https://www.dbnl.org/tekst/vrie154verl01_01/colofon.php

 

M. van Speybroeck, Syons Wijn-bergh, ihoudende verscheyden Schriftuerlijcke Liedekens, uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente by een vergadert. (Middelburg: Henrick Smidt. 1670) https://www.dbnl.org/tekst/spey001syon02_01/colofon.php

 

SamuŽl Ampzing, West-Indische triumph-basuyne, tot Godes ere, ende roem der Batavieren gesteken, van wegen de veroveringe der Spaensche Silver-vlote van Nova Hispania, inde Baij van Matanca, door de Schepen vande Geoctroijeerde West-Indische Compagnie, onder het beleyd vande E. Manhafte Heren See-Helden Pieter Pieterszen Heyn, Generael, ende Heinrick Korneliszen Lonk, Admirael, geschied den 8. Sept. 1628. [loflied op de verovering van de Zilvervloot] (Haarlem: Adriaen Rooman, 1629). https://dbnl.org/tekst/ampz001west01_01/colofon.php

 

SamuŽl Ampzing, Het Hoog-lied, van den heyligen ende wijsen koning ende propheet Salomon, met eene korte verklaringe: in Nederduytschen rijm bearbeid (Haarlem: Adriaen Roman, 1629) https://dbnl.org/tekst/ampz001hoog01_01/colofon.php

 

Hieronymus Sweerts, Innerlycke ziel-tochten op 't Heilig Avontmaal en andere voorvallende gelegentheden; nevens eenige stichtelycke zede-zangen, die op d' aangenaamste voizen der psalmen en andere liederen gepast zijn. (Amsterdam: Hieronymus Sweerts, 1673) https://www.dbnl.org/tekst/swee002inne01_01/swee002inne01_01_0005.php

 

Jacob Pieters Wachter, Hollands Nachtegaeltien, verryct met een nieu twede deel genaemd Hollands en Seeus nachtegaels samen gesang. (Amsterdam: Jacob Pieters Wachter, 1633) https://dbnl.org/tekst/_hol014holl01_01/colofon.php

 

Marijn de Brauwer, Schalmeye, inhoudende veel geestelijcke liedekens, de welcke sommige noyt te vooren in druck zijn geweest (Haarlem: Vincent Casteleyn, 1684). https://www.dbnl.org/tekst/brau007scha01_01/colofon.php

 

H. Guil. Bolognino, Den gheestelycken leeuwercker, vol Godtvruchtighe liedekens ende lyssenen, bedeylt in dry deelen. (Antwerpen: Weduwe ende erf-ghenamen van Ian Cnobbart, 1647) [DBNL 1645?] https://www.dbnl.org/tekst/bolo001ghee01_01/

 

Niev lied-boeck, ghenaemt den nieuwen ende vrolijcken Amstelerdamschen Doele-vrevght. Verciert met veel minne-deuntgens, herders-klachjens, ende soete flicke floyerijtgens, ghemaekt door verscheyden componisten.(Rotterdam: Philips Jacobsz. Steenwegen, 1627) https://dbnl.org/tekst/_nie192nieu01_01/colofon.php

 

Jacobus de Ruyter, Nieuw Lied-boeck genaemt den Maedekrans gevlochten ter eere ende tot vermaeck der Nederlandtsche vryers ende vrysters, bestaende in twee deelen (Duinkerken: J.O. Laurenz, 1712) https://www.dbnl.org/tekst/ruyt001nieu03_01/colofon.php

 

Lucas Jansz. Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt, 2 delen, (Leiden: Christoffel Plantijn, 1583).

https://dbnl.org/tekst/wagh001spie01_01/colofon.php

 

't Geestelijck Kruyd-Hofken, inhoudende veel Schriftuerlicke liedekens, by verscheyden autheuren gemaeckt, ende nu tot stichtinge van een yegelijck t'samen gestelt. (7de druk, Crommenie: Wouter Gavesz., 1657). https://dbnl.org/tekst/_gee010gees03_01/colofon.php

 

AdolphusVenator, Een claer ende doorluchtich vertooch van d' Alckmaersche kerckelicke gheschillen. Gheresen soo voor-heen, als insonderheyt int Iaer 1608 ende 1609. Rijms-vvyse als een Spel van sinnen ghestelt. (z.p., z.n,. 1611) https://dbnl.org/tekst/vena001vert01_01/colofon.php

 

Jacobus de Ruyter, Het aengenaem Lysterken, krachtigh en bevalligh singende veel nieuwe en noyt meer van te vooren gedruckte liedekens. bestaende in eerbaere kluchten, vryagien, mey en drinck-liedekens, hekel-sangen, en meer andere aengenaeme codderyen. (Brugge: Andreas Wydts, ca. 1710-1733) https://www.dbnl.org/tekst/ruyt001aeng01_01/colofon.php

 

Fredericus van Leenhof, Den hemel op aerden, of een korte en klaare beschrijvinge van de waare en stantvastige blydschap: zoo na de reden, als de Heilige Schrift, voor alle slag van menschen, en in allerlei voorvallen. (Zwolle: B. Hakvoord, 1703) https://www.dbnl.org/tekst/leen019heme01_01/colofon.php

 

Cornelis de Bie, Het Gulden Cabinet vande edel vry schilder-const inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecten, beldhouwers ende plaetsnyders van dese eeuw (Antwerpen: Jan Meyssens, 1662) https://www.dbnl.org/tekst/bie_001guld01_01/colofon.php

 

Het fragment over Zeeland: 'De beschryvinghe van Zeelandt': van Lodovico Guicciardini, De beschrijving van alle de Nederlanden, vertaald door Cornellium Kilianum, vermeerderd door Petrum Montanum (Amsterdam: Willem Jansz., 1612) pp. 264-284.

 

Anthonis de Roovere, Rethoricale wercken van Anthonis de Roovere Brugghelinck, Vlaemsch doctoor ende gheestich poete [ed. Eduard de Dene] (Antwerpen: Jan van Ghelen, 1562) https://www.dbnl.org/tekst/roov002reth01_01/colofon.php

 

P. Ludovicus Makeblijde [SJ], Troost der siecken ende overleden (Antwerpen: Laurens van Diest, 1636 [eerste druk 1621]) https://www.dbnl.org/tekst/make001troo02_01/colofon.php

 

Fragment van De reyse van Ierusalem, pp. 42-47 [over onder meer een kolenbrand in een mijn: zeer interessant].

 

P.F. Fulgentius Bottens, Minderbroeder recollect. Het Goddelick Herte ofte de woonste Godts in het herte. Tot welcke den Heere Jesus de ziele leert het selve te bereyden; haer leerende ende leydende van het beghinsel haerder Bekeeringhe, tot het opperste der volmaecktheyt. (Brugge: Pieter van Pee, 1685) https://www.dbnl.org/tekst/bott003godd01_01/colofon.php

 

Adriaen Poirters (S.J.), Heyligh hof vanden keyser Theodosius, verciert met sinnebeelden, rymdichten, en sedeleeringen (Ieper: Joannes Baptista Moermans, en Antwerpen, Henrick Thieullier, 1696) https://www.dbnl.org/tekst/poir001heyl02_01/colofon.php

 

[Ludovico di Varthema] Lodewyck Vertimans, Die ridderlycke reyse van Lodewijck Vertimans van Bolonien ([Antwerpen]: Symon Cock en Jacob van Liesvelt, 1544) https://www.dbnl.org/tekst/vart002ridd01_01/colofon.php

 

F.J. de Boeck [Minderbroeder Recollect], Vier-honderd-jaerig Jubilť van het hoog-weerdigh en alderheyligste Sacrament van mirakel, berustende in de Collegiale en Parochiale Kercke van de HH. MichaŽl en Gudula, binnen de Princelycke Stad Brussel, eerste deel (Brussel: J. vanden Berghen, 1770) https://dbnl.org/tekst/boec035vier01_01/colofon.php

WAARSCHUWING: een sterk anti-judaÔstisch werk, een van de ergste in zijn soort [het hiervoor genoemde boek van Varthema bevat ook een anti-judaÔstische passage], verwerpelijk tot in de hoogste graad. Voor de goede orde: dat kan men de Rooms Katholieke Kerk, en de betreffende orde van nu, zeker niet kwalijk nemen. Ook is het leerstuk van het Heilig Sacrament, dat daarvoor is misbruikt, op zichzelf niet verkeerd: het is zeer te betreuren dat de Kapel Ter Heilige Stede, in Amsterdam, die in het werk van De Boeck ook voorkomt, in 1908 is gesloopt.

Anti-judaÔsme kwam in protestantse kringen net zo goed voor. Maar het is daarom niet minder verwerpelijk. Zie mijn Inleiding.

 

Jeronimus van der Voort, Het heerlick bewijs van des menschen ellende ende miserie onderworpen, van het begin der Menscheyt, tot dat hy wederom coemt tot den grave, ooc hoe ongheluckigh hy is buyten alle andere dieren, aenghaende de natuere: ghetrocken wt alle oude Philosophen, ende stichtelick in retorijcke gestelt (Rotterdam: Dierck Mulm, z.j. [eerste druk Antwerpen: Mattheus Mesens, 1582]). Dit werk wordt nog publicatieklaar gemaakt door de DBNL. Dit werk is gesponsord door mevrouw G. van de Klooster-Schroevers, waarvoor de stichting haar zeer erkentelijk is. Ook heeft zij het werk aan de Divisiekroniek gesponsord.

 

Steunt u ook de Stichting UHB, [KVK 68795858, RSIN 8595817], IBAN NL57 INGB 0005 1054 62 met als vermelding: "donatie", en het desbetreffende jaar [of een bepaald deelonderzoek binnen dit geheel, als het maken van een verbeterde uitgave van de Divisiekroniek]. U wordt dan automatisch opgenomen in het donateursbestand.

De stichting is aangemerkt als een culturele ANBI. Het RSIN-nummer is 857595817. Dat wil zeggen dat giften aan deze stichting onder voorwaarden [als vermeld op de site van de Belastingdienst] aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wilt u eerst de stichting contacteren kan dat natuurlijk ook: stichtinguhb@zeelandnet.nl, of bel de directeur, beneden genoemd.

 

 

De stichting kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het bestuur vormen. Ook heeft de stichting een directeur, die geen bestuurslid is.

De bestuursleden zijn:

Voorzitter:†††††††††††††††††† drs. B.A. de Hamer

Secretaris:††††††††††††††††††† prof. dr. F. Pouwer

Penningmeester:†††††††††† drs. W. Geldof

Voor hun werkzaamheden ontvangen zij geen beloning. Wel zullen eventuele onkosten worden vergoed, maar daarvan is tot op heden geen sprake geweest.

 

De directeur van de stichting is drs. A. de Hamer [Aarnoud], tel. 06 3842 3434 of 0118 601884, e-mail: a.de_hamer@zeelandnet.nl.

Voor het directeurschap an-sich ontvangt hij geen vergoeding. Wel kan een onkostenvergoeding in rekening worden gebracht, en hij kan een beloning krijgen voor uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden.Voor de werkzaamheden aan de Divisiekroniek en aan Het heerlick bewijs des menschen ellende . . . van Jeronimus van der Voort heeft hij, via zijn bedrijf Coblisse, repectievelijk 350 en 150 euro in rekening gebracht, zoals verantwoord is in de financiŽle verantwoording.

 

Wat de financiŽle verantwoording betreft, klikke men hier.

Natuurlijk is er geld nodig om de website in de lucht te houden en vooral ook om de bankrekening te financieren. De website is er niet alleen voor het verwerven van gelden, zoals u hier ook welkunt zien: het is voornamelijk om te presenteren wat er is gebeurd: de historische teksten en onderzoeksresultaten toegankelijk te maken. Het nut van een bankrekening behoeft geen toelichting . . . .

 

Sluit u zich alstublieft aan. Het is nodig.